Today's Schedule

6/17

Closed

TOP

Floor Guide

1F

JARFO Kyo Bunpaku Luck onomasato kurochiku Maeda's coffee Museum Shop Ququl kyotanzan sake Tonimaru Café' and candy Shop Matsutomi ya kotobuki AYA Rakushikan

2F

Exhibition

3F

Floor Guide3F Flim Theatre Exhibition

4F

Floor Guide4F Special Exhibition